Số 12 năm 2009 ngày 15/07/2009
Văn bản qui phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
16-05-2009
HĐND huyện Quảng Uyên
Ngày ban hành Trích yếu
25-06-2009
HĐND huyện Hòa An
Ngày ban hành Trích yếu
24-06-2009
24-06-2009
HĐND huyện Hà Quảng
Ngày ban hành Trích yếu
28-06-2009
28-06-2009
28-06-2009
28-06-2009
HĐND huyện Nguyên Bình
Ngày ban hành Trích yếu
01-07-2009
01-07-2009
HĐND huyện Thông Nông
Ngày ban hành Trích yếu
25-06-2009
25-06-2009
25-06-2009
25-06-2009
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
25-06-2009
HĐND huyện Trà Lĩnh
Ngày ban hành Trích yếu
29-07-2009
29-06-2009
29-07-2009
HĐND huyện Bảo Lâm
Ngày ban hành Trích yếu
02-07-2009
02-07-2009
02-07-2009
HĐND huyện Hạ Lang
Ngày ban hành Trích yếu
29-06-2009
29-06-2009