Số 12 năm 2009 ngày 15/07/2009
Văn bản qui phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
16/05/09
HĐND huyện Quảng Uyên
Ngày ban hành Trích yếu
25/06/09
HĐND huyện Hòa An
Ngày ban hành Trích yếu
24/06/09
24/06/09
HĐND huyện Hà Quảng
Ngày ban hành Trích yếu
28/06/09
28/06/09
28/06/09
28/06/09
HĐND huyện Nguyên Bình
Ngày ban hành Trích yếu
01/07/09
01/07/09
HĐND huyện Thông Nông
Ngày ban hành Trích yếu
25/06/09
25/06/09
25/06/09
25/06/09
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
25/06/09
HĐND huyện Trà Lĩnh
Ngày ban hành Trích yếu
29/07/09
29/06/09
29/07/09
HĐND huyện Bảo Lâm
Ngày ban hành Trích yếu
02/07/09
02/07/09
02/07/09
HĐND huyện Hạ Lang
Ngày ban hành Trích yếu
29/06/09
29/06/09