Số 17 năm 2009 ngày 01/11/2009
Văn bản qui phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
20-09-2009
29-09-2009
20-10-2009
27-10-2009
30-11-2009
30-10-2009
HĐND huyện Quảng Uyên
Ngày ban hành Trích yếu
28-09-2009