Số 18 năm 2011 ngày 15/08/2011
Văn bản qui phạm pháp luật
HĐND huyện Bảo Lạc
Ngày ban hành Trích yếu
12-07-2011
12-07-2011
12-07-2011
12-07-2011
HĐND huyện Hà Quảng
Ngày ban hành Trích yếu
19-07-2011
19-07-2011
19-07-2011
HĐND huyện Phục Hòa
Ngày ban hành Trích yếu
12-07-2011
12-07-2011
HĐND huyện Nguyên Bình
Ngày ban hành Trích yếu
24-07-2011
24-07-2011
21-07-2011
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
13-07-2011