Số 15 năm 2012 ngày 30/06/2012
Văn bản qui phạm pháp luật
HĐND thành phố Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
19/06/12
19/06/12
19/06/12
HĐND huyện Hà Quảng
Ngày ban hành Trích yếu
26/06/12
28/06/12
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
28/06/12
28/06/12
HĐND huyện Trà Lĩnh
Ngày ban hành Trích yếu
25/06/12
28/06/12
28/06/12
28/06/12