Số 15 năm 2012 ngày 30/06/2012
Văn bản qui phạm pháp luật
HĐND thành phố Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
19-06-2012
19-06-2012
19-06-2012
HĐND huyện Hà Quảng
Ngày ban hành Trích yếu
26-06-2012
28-06-2012
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
28-06-2012
28-06-2012
HĐND huyện Trà Lĩnh
Ngày ban hành Trích yếu
25-06-2012
28-06-2012
28-06-2012
28-06-2012