Số 20 năm 2013 ngày 14/09/2013
Văn bản qui phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
19/08/13
HĐND huyện Nguyên Bình
Ngày ban hành Trích yếu
03/07/13
03/07/13
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
27/06/13
27/06/13
27/06/13
27/06/13
HĐND huyện Trà Lĩnh
Ngày ban hành Trích yếu
27/06/13