Số 20 năm 2013 ngày 14/09/2013
Văn bản qui phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
19-08-2013
HĐND huyện Nguyên Bình
Ngày ban hành Trích yếu
03-07-2013
03-07-2013
HĐND huyện Trùng Khánh
Ngày ban hành Trích yếu
27-06-2013
27-06-2013
27-06-2013
27-06-2013
HĐND huyện Trà Lĩnh
Ngày ban hành Trích yếu
27-06-2013