Số 14+15 năm 2016 ngày 15/09/2016
Văn bản qui phạm pháp luật
HĐND huyện Bảo Lạc
Ngày ban hành Trích yếu
26/07/16
26/07/16
26/07/16
26/07/16
HĐND huyện Thạch An
Ngày ban hành Trích yếu
29/07/16
HĐND huyện Hòa An
Ngày ban hành Trích yếu
29/07/16
29/07/16
HĐND huyện Hà Quảng
Ngày ban hành Trích yếu
28/07/16
HĐND huyện Bảo Lâm
Ngày ban hành Trích yếu
29/07/16
29/07/16
29/07/16
HĐND huyện Hạ Lang
Ngày ban hành Trích yếu
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
Ủy ban nhân dân huyện Thạch An
Ngày ban hành Trích yếu
15/08/16