Số 05+06+07+08 năm 2017 ngày 10/01/2017
Văn bản qui phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành Trích yếu
08-12-2016