Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 củaHĐND huyện về việc thông qua đề án hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí Biogas composite huyện Hạ Lang 2016-2021

Số ký hiện: 07/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2017
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: NQ 07.pdf