Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng về Kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2011 của huyện Hà Quảng

Số ký hiện: 01/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/02/2011
Người ký: Nguyễn Thế Sỹ
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hà Quảng
Tệp đính kèm: NQ 01 HQ.pdf