Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về phát triển đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xóm trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015

Số ký hiện: 05/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/12/2010
Người ký: Nông Thanh Sơn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thông Nông
Tệp đính kèm: NQ so 5.pdf