Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011

Số ký hiện: 04/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/12/2010
Người ký: Nông Thanh Sơn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thông Nông
Tệp đính kèm: NQ 04 TN.pdf