Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Số ký hiện: 23/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/12/2007
Người ký: Hà Ngọc Chiến
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: NQ 23 - quy dinh mot so che do, dinh muc chi tieu tai chinh phuc vu hd cua HDND cac cap.pdf