Các số công báo
Số 24+25+26 , năm 2019 ngày 05/09/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
19/08/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
21/06/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Phục Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
21/06/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
21/06/2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
06/08/2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
19/06/2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX
19/06/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018
19/06/2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
21/06/2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XIX
21/06/2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
21/06/2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại IV
21/06/2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
21/06/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phân bổ và sử dụng dự toán chi ngân sách năm 2019
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
21/06/2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018
21/06/2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện - nhiệm kỳ 2016 - 2021 khóa XVII - kỳ họp thứ 9
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready