"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Các số công báo
Số 46+47 , năm 2023 ngày 15/09/2023
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
08/09/2023 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
21/08/2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2023 Quyết định số 1117/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/08/2023 Quyết định số 1125/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoà An (đợt 3)
30/08/2023 Quyết định số 1113/QĐ-UBND Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Lý Vạn thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Lý Vạn, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
30/08/2023 Quyết định số 1114/QĐ-UBND Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Sóc Giang thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Sóc Giang, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
30/08/2023 Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Tà Lùng thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Tà Lùng, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
30/08/2023 Quyết định số 1116/QĐ-UBND Về việc đổi tên Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh thành Văn phòng quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng