Các số công báo
Số 24 , năm 2013 ngày 31/12/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2013 Nghị quyết về bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh
30/12/2013 Nghị quyết số về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/12/2013 Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
30/12/2013 Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
30/12/2013 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
30/12/2013 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
30/12/2013 Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
30/12/2013 Nghị quyết về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2013 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/12/2013 Quyết định ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/12/2013 Quyết định ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
30/12/2013 Quyết định số ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2013 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
30/12/2013 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
30/12/2013 Nghị quyết về việc thông qua tổng biên chế công chức năm 2014
30/12/2013 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/12/2013 Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2014
30/12/2013 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/12/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready