Các số công báo
Số 22 , năm 2013 ngày 14/10/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/10/2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014
13/10/2013 Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
13/10/2013 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready