Các số công báo
Số 20 , năm 2013 ngày 14/09/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/09/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
13/09/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012
13/09/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2013
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
13/09/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về quyết định giao bổ sungdự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2013
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
13/09/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
13/09/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án chăm sóc, bảo vệ và phát triển đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2013 - 2016
13/09/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2013
13/09/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
13/09/2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
13/09/2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready