Các số công báo
Số 18+19 , năm 2013 ngày 31/08/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2013 Quyết định số 1109/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2013 Quyết định số 1044/2013/QĐ-UBND về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/08/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp về xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
30/08/2013 Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
30/08/2013 Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND về việc quyết định phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2012
30/08/2013 Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012
30/08/2013 Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2013 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready