Các số công báo
Số 16+17 , năm 2013 ngày 14/08/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
13/08/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã
13/08/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015
13/08/2013 Nghị quyết sô 06/2013/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển giáo dục và đòa tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
13/08/2013 Nghị quyết sô 05/2013/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong và nước ngoài
13/08/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND quy định một số mức chi hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng
13/08/2013 Nghị quyết sô 03/2013/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
13/08/2013 Nghị quyết sô 02/2013/NQ-HĐND về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/08/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
13/08/2013 Nghị quyết sô 09/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ di Hội đồng nhân dân tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/08/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/08/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/08/2013 Nghị quyết sô 06/2013/NQ-HĐND về việc di dời nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo lạc
13/08/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) huyện Bảo Bạc
13/08/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư xấy dựng cơ bản năm 2013
13/08/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
13/08/2013 Nghị quyết sô 02/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
13/08/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
13/08/2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/08/2013 Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
13/08/2013 Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready