Các số công báo
Số 14+15 , năm 2013 ngày 31/07/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2013 Quyết định số 1046/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng
30/07/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
30/07/2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
30/07/2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2013
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 – 2016
30/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015)
30/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013
30/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà n¬ước năm 2012
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
30/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạc sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Phục Hòa
30/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013
30/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012 huyện Phục Hòa
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/07/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2012
HĐND HUYỆN THẠCH AN
30/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
30/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2013
30/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
30/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
30/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
30/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
30/07/2013 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2013 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
30/07/2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready