Các số công báo
Số 13 , năm 2013 ngày 14/07/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
13/07/2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Bảo Lâm
13/07/2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
13/07/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
13/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Hà Quảng
13/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012
13/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
HĐND HUYỆN HÒA AN
13/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nước Hai huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030
13/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
13/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
13/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
13/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
13/07/2013 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13/07/2013 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN HÒA AN
13/07/2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu trong nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready