Các số công báo
Số 11 , năm 2013 ngày 31/03/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định sô 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2013 Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc giao bổ sung dự toán phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2013
30/03/2013 Quyết định số 331/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - phần Xây dựng
30/03/2013 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc công nhận kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định sô 257/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
30/03/2013 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc công nhận doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready