Các số công báo
Số 09 , năm 2013 ngày 01/03/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xóm, tổ dân phố tỉnh Cao Bằng
28/02/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và bảo vệ các công trình viễn thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/02/2013 Quyết định số 98/2013/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
28/02/2013 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
28/02/2013 Nghị quyết số 84/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
28/02/2013 Nghị quyết số 87/2012/NQ-HĐND về quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
28/02/2013 Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
28/02/2013 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2013
28/02/2013 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2013 Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc công nhận kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
28/02/2013 Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012
28/02/2013 Quyết định số 161/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2013
28/02/2013 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2013 cho các huyện, thành phố
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
28/02/2013 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
28/02/2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready