Các số công báo
Số 06+07 , năm 2013 ngày 15/01/2013
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/01/2013 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
14/01/2013 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc khóa XVIII
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/01/2013 Nghị quyết số 117/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 116/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 115/2012/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/01/2013 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về danh mục các dự án đầu tư xây dựng năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/01/2013 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
14/01/2013 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về chương trình xấy dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
14/01/2013 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/01/2013 Nghị quyết số 17 /2012/NQ–HĐND Về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/01/2013 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
14/01/2013 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND Về việc tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2012 - 2015
14/01/2013 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông
14/01/2013 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 và các danh mục chuẩn bị đầu tư của giai đoạn 2013 - 2015
14/01/2013 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND Công tác quốc phòng - an ninh năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020
14/01/2013 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/01/2013 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/01/2013 Nghị quyết số 11/QĐ-UBND về việc công nhận các doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hoá qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/01/2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng
14/01/2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/01/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
14/01/2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/01/2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thạch An giai đoạn 2013 - 2016
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/01/2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013
14/01/2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready