Các số công báo
Số 25+26 , năm 2012 ngày 15/12/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/12/2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở xóm, tổ dân phố tỉnh Cao Bằng
14/12/2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng
14/12/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước để thực hiện một số dự án trọng tâm cấp bách của tỉnh
14/12/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011
14/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 - 2015
14/12/2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/12/2012 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
14/12/2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
14/12/2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2013
14/12/2012 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready