Các số công báo
Số 24 , năm 2012 ngày 15/11/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/11/2012 Quyết định số 1420/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1579/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng
14/11/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/11/2012 Quyết định số 1332/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức,cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/11/2012 Quyết định số 2586/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng từ nay đến năm 2020
14/11/2012 Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
14/11/2012 Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/11/2012 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần sửa chữa
14/11/2012 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần khảo sát
14/11/2012 Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần lắp đặt
14/11/2012 Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng
14/11/2012 Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
14/11/2012 Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
14/11/2012 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Khuyến công tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015
14/11/2012 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2012 của tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready