Các số công báo
Số 09+10 , năm 2019 ngày 05/04/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
27/02/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
19/12/2018 Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HĐND HUYỆN THẠCH AN
19/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Thạch An
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
25/03/2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
28/02/2019 Quyết định số 196/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018
HĐND HUYỆN HÒA AN
19/12/2018 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/12/2018 Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/12/2018 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
19/12/2018 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/12/2018 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND về quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
19/12/2018 Nghị quyết số 147/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
19/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa
19/12/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
HĐND HUYỆN THẠCH AN
19/12/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready