Các số công báo
Số 20+21 , năm 2012 ngày 14/08/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
13/08/2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chi tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2012
13/08/2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND về việc xác định danh mục công trình đầu tư xâu dựng năm 2013
13/08/2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011
13/08/2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
13/08/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
13/08/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012
13/08/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011 huyện Phục Hòa
13/08/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc phân bổ, bổ sung dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
13/08/2012 Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn
13/08/2012 Quyết định số 1027/QĐ-UBND Về việc ấn định sản lượng từng điểm mỏ, đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready