Các số công báo
Số 19 , năm 2012 ngày 31/07/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2012 Quyết định số 981/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/07/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
HĐND HUYỆN HÒA AN
30/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
30/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Uyên giai đoạn 2012 - 2015,định hướng đến năm 2020
HĐND HUYỆN THẠCH AN
30/07/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011
30/07/2012 Nghị quyết số 04/2012/ NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2012
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
30/07/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
30/07/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2012 Quyết định số 985/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2012 Quyết định số 958/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số ít người của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2020
30/07/2012 Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/07/2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Uyên giai đoạn 2012 - 2015,định hướng đến năm 2020
30/07/2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2011
30/07/2012 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready