Các số công báo
Số 15 , năm 2012 ngày 30/06/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
29/06/2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2010, năm 2011 của thị xã Cao Bằng
29/06/2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2011 của thị xã Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
29/06/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
29/06/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
29/06/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Trà Lĩnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
29/06/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012
29/06/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
29/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán thu ngân sách năm 2012
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
29/06/2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012
29/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2012 Quyết định số 829/QĐ-UBND Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 - 2015
29/06/2012 Quyết định số 795/QĐ-UBND Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready