Các số công báo
Số 10 , năm 2012 ngày 15/01/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/01/2012 Nghị quyết số 127/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung các danh mục đầu tư xây dựng năm 2012 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung
15/01/2012 Nghị quyết số 126/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách năm 2009, năm 2010
15/01/2012 Nghị quyết số 125/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
15/01/2012 Nghị quyết số 124/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
15/01/2012 Nghị quyết số 121/2011/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương,phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/01/2012 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
15/01/2012 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hoà năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/01/2012 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hoà khoá XVIII
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready