Các số công báo
Số 05+06+07 , năm 2012 ngày 02/01/2012
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2011 Quyết định số 2772/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chi trả theo kết quả công việc cho khuyến nông viên xã, xóm; thú y viên xã; khuyến nông viên xã kiêm công tác thú y
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
31/12/2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động chủ yếu năm 2012 của Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khóa XX
31/12/2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX
31/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng năm 2012 từ nguồn kiến thiết thị chính
31/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc đổi tên trường Mẫu giáo Vĩnh Quang thành trường Mầm non Vĩnh Quang
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
31/12/2011 Nghị quyết số 129/2011/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 131/2011/NQ-HĐND về phương hướng,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
31/12/2011 Nghị quyết số 134/2011/NQ-HĐND về việc Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 132/2011/NQ-HĐND về việc ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 127/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN HẠ LANG
31/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện hạ lang
31/12/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về phát triển cây thuốc lá trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản theo quyết định 120, Chương trình 134 của Chính phủ năm 2012
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
31/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2012
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
31/12/2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng khu du lịch sinh thái Phia Oắc - Phia Đén giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch chủ động phòng, chống đói rét cho trâu, bò giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng phát triển thị trấn Nguyên Bình đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch thực hiện trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2012 - 2015
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
31/12/2011 Nghị quyết số 66/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Chương trình hoạt động giám sát năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển nông nghiệp hàng hoá giai đoạn 2012 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 62/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
31/12/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
31/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2012
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2011 Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thu ngân sách từ đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2011 Quyết định số 2562/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2011 Quyết định số 2561/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
31/12/2011 Quyết định số 2561/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
31/12/2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
31/12/2011 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2009 (nguồn vốn ứng trước )
31/12/2011 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND về việc Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
31/12/2011 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
31/12/2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
31/12/2011 Nghị quyết số 69/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
31/12/2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
31/12/2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
31/12/2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready