Các số công báo
Số 08+09 , năm 2011 ngày 17/03/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/03/2011 Quyết định số 343/QĐ-UBND thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
15/03/2011 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2011 cho các huyện, Thị xã
15/03/2011 Quyết định số 401/QĐ-UBND Về việc ban hành mức hỗ trợ tái định cư phân tán khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2011 Quyết định số 2892/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện trong hoạt động khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/03/2011 Quyết định số 192/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng trong lập kế hoạch đầu tư và hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/03/2011 Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số khoản phí, lệ phí liên quan đến quản lý vận tải đường bộ
15/03/2011 Quyết định số 334/QĐ-UBND phê duyệt giá 04 loại vắc xin phòng bệnh tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cao Bằng
15/03/2011 Quyết định số 335/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/03/2011 Quyết định số 282/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
15/03/2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng về Kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2011 của huyện Hà Quảng
HĐND HUYỆN HÒA AN
31/12/2011 Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
15/03/2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2004 - 2011 và phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ
15/03/2011 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
15/03/2011 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Nguyên Bình
15/03/2011 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Nguyên Bình năm 2011
HĐND HUYỆN THẠCH AN
31/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
15/03/2011 Quyết định số 04/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về phát triển đường giao thông nông thôn liên thôn, liên xóm trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015
15/03/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XV nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XV nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XV nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XV nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XV nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
31/12/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án tiếp tục phát triển cây thuốc lá trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Trùng Khánh giai đoạn 2011 - 2015
31/12/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012.
31/12/2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi nhỏ các công trình tưới, tiêu dưới 5 ha giai đoạn 2012 - 2016.
31/12/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2012
31/12/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND Phê chuẩn Đề án tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn(GTNT);đường ra đồng, vùng sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2016
31/12/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND Về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2012.
31/12/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
15/03/2011 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi Ngân sách địa phương năm 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trùng Khánh năm 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2011
15/03/2011 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm (2011 – 2015)
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2011 Quyết định số 2799/QĐ-UBND Ban hành danh mục, mức thu phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp quản lý thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng quy định tại Nghị quyết số 74/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
HĐND HUYỆN HÒA AN
31/12/2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Hoà An khoá XVIII
15/03/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐNDVề việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện Hoà An khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
15/03/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐNDVề việc quyết định dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình năm 2011
HĐND HUYỆN THẠCH AN
31/12/2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012
31/12/2011 Nghi quyết số 35/NQ-HĐND về việc quyết định kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2012
31/12/2011 Nghi quyết số 34/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch An
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready