Các số công báo
Số 21+22 , năm 2011 ngày 16/12/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2011 Nghị quyết số 83/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 82/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 81/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 80/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập phường Hoà Chung, phường Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 79/2011/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012
15/12/2011 Nghị quyết số 78/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015
15/12/2011 Nghị quyết số 77/2011/NQ-HĐND về việc Đào tạo đội ngũ Sĩ quan dự bị tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 – 2015
15/12/2011 Nghị quyết số 76/2011/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2012
15/12/2011 Nghị quyết số 75/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 73/2011/NQ-HĐND về việc hỗ trợ phòng chống đói rét cho đàn trâu bò tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015
15/12/2011 Nghị quyết số 72/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010
15/12/2011 Nghị quyết số 71/2011/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2012
15/12/2011 Nghị quyết số 70/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2011 Quyết định số 2540/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp phép xây dựng và lắp đặt đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
15/12/2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập phường Hòa Chung thị xã Cao Bằng
15/12/2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập phường Duyệt Trung thị xã Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready