Các số công báo
Số 19 , năm 2011 ngày 31/08/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2011 Quyết định số 1769/2011/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/08/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010
30/08/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011
HĐND HUYỆN HÒA AN
30/08/2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011
30/08/2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
HĐND HUYỆN THẠCH AN
30/08/2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010
30/08/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2011
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
30/08/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010
30/08/2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
30/08/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
30/08/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/08/2011 Quyết định số 1832/QĐ-UBND về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
30/08/2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
30/08/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2011
UBND HUYỆN THẠCH AN
30/08/2011 Quyết định số 1620/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (nhiệm kỳ 2011- 2016)
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready