Các số công báo
Số 16+17 , năm 2011 ngày 31/07/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2011 Nghị quyết số 69/2011/NQ-HĐND về việc thông qua chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2011 Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi,bổ sung quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí,lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2011 Nghị quyết số 67/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2012
30/07/2011 Nghị quyết số 66/2011/NQ-HĐND Về thông qua định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2011 Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2011 Quyết định số 1605/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2011 Quyết định số 1594/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/07/2011 Quyết định số 1579/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
30/07/2011 Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
30/07/2011 Nghị quyết số 54/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
30/07/2011 Nghị quyết số 55/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2011 Quyết định số 20/QĐ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Website Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trên Internet
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/07/2011 Quyết định số 1610/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HẠ LANG
30/07/2011 Nghị quyếtSố 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐNDVề việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
30/07/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụPhó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khóa XVIII Nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụChủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khóa XVIII Nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụUỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII Nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụPhó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII Nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII Nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
30/07/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
30/07/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016
30/07/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN THẠCH AN
30/07/2011 Nghị quyết Số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
30/07/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready