Các số công báo
Số 14 , năm 2011 ngày 15/07/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDVề việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2011 Quyết định số 1219/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 201
14/07/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hòa An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
14/07/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 5/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVIII,nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khoá XVIII,nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết sô 05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready