Các số công báo
Số 15 , năm 2011 ngày 16/07/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2011 Quyết định số 1548/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/07/2011 Quyết định số 1550/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/07/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010 của thị xã Cao Bằng
14/07/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của thị xã Cao Bằng
14/07/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
14/07/2011 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/07/2011 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khoá III nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khoá III nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm khoá III nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân huyện Bảo Lâm khoá III nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân huyện Bảo Lâm khoá III nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/07/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh nhiệm kỳ 2011 - 2016
14/07/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh nhiệm kỳ 2011 - 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready