Các số công báo
Số 13 , năm 2011 ngày 30/06/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
29/06/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012
29/06/2011 Quyết định số 1205/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29/06/2011 Quyết định số 1110/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
29/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
29/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII,nhiệm kỳ 2011- 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
29/06/2011 Nghị quyết số 01/NQ- HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
29/06/2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready