Các số công báo
Số 11 , năm 2011 ngày 31/05/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/05/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/05/2011 Chi thị số 10/CT-UBND về việc phòng, chống bệnh dại ở động vật nuôi
30/05/2011 Chi thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
30/05/2011 Quyết định số 856/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với người trực tiếp làm công tác chi trả và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/05/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/05/2011 Quyết định số 891/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá bồi thường cây cối, hoa màu và thủy sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/05/2011 Quyết định số 895/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/05/2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020
30/05/2011 Quyết định số 712/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1498/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
30/05/2011 Kế hoạch số 595/KH-UBND thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2015
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready