Các số công báo
Số 10 , năm 2011 ngày 31/03/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
30/03/2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
30/03/2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
30/03/2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
30/03/2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
30/03/2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND kỳ họp tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011
30/03/2011 Nghị quyết số 11/ NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015
30/03/2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/03/2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2011
UBND TỈNH CAO BẰNG
30/03/2011 Chương trình số 335/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
30/03/2011 Quyết định số 593/2011/QĐ-UBND ban hành bảng giá nhà ở và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/03/2011 Quyết định số 466/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
30/03/2011 Quyết định số 480/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready