Các số công báo
Số 07 , năm 2011 ngày 01/03/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2011 Kế hoạch số 01/KH-UBBC tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG
28/02/2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016
28/02/2011 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016
28/02/2011 Quyết định số 252/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
28/02/2011 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2011
28/02/2011 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2011
28/02/2011 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Hà Quảng Giai đoạn 2011 - 2015
28/02/2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII nhiệm kỳ 2004 - 2011
28/02/2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả thôi uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2004 - 2011
28/02/2011 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2011 huyện Hà Quảng
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
28/02/2011 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
28/02/2011 Quyết định số 23/2010/ NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready