Các số công báo
Số 05 , năm 2011 ngày 15/01/2011
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tổ chức thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/01/2011 Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc hướng dẫn phân cấp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
15/01/2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 15/2010/ NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
15/01/2011 NGhị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng năm 2011 từ nguồn kiến thiết thị chính
15/01/2011 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng năm 2011 từ nguồn bổ sung kinh phí đô thị loại III
15/01/2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động chủ yếu năm 2011 của Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/01/2011 Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 53/2010/NQ-HĐND về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,an ninh - quốc phòng năm 2011
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
15/01/2011 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2011
HĐND HUYỆN THẠCH AN
15/01/2011 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn,Chi Ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách địa phương năm 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Thạch An năm 2011
15/01/2011 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Thạch An năm 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready