Các số công báo
Số 17+18+19 , năm 2010 ngày 16/12/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2010 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị
15/12/2010 Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
15/12/2010 Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015
15/12/2010 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/12/2010 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/12/2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009
15/12/2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
15/12/2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015
15/12/2010 Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015
15/12/2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2011
15/12/2010 Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND Ban hành Chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp
15/12/2010 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Nghị quyết số 46/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2015
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/12/2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống, chữa cháy rừng mùa khô năm 2010 – 2011
15/12/2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung đánh giá, xếp loại, xử lý các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Quyết định số 1947/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/12/2010 Quyết định số 1886/2010/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
15/12/2010 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2010 - 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready