Các số công báo
Số 05+06 , năm 2019 ngày 25/02/2019
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH CAO BẰNG
31/12/2018 Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trùng Khánh
31/12/2018 Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nguyên Bình
31/12/2018 Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Lĩnh
31/12/2018 Quyết định số 2263/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bảo Lâm
31/12/2018 Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bảo Lạc
31/12/2018 Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thông Nông
31/12/2018 Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hạ Lang
31/12/2018 Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phục Hòa
31/12/2018 Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Uyên
31/12/2018 Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạch An
31/12/2018 Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cao Bằng
31/12/2018 Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hà Quảng
28/12/2018 Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hoà An
30/11/2018 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cao Bằng
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready