Các số công báo
Số 14 , năm 2010 ngày 15/09/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2010 Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2010 Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc Quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức cấp xã
14/09/2010 Quyết định số 1406/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
14/09/2010 Quyết định số 1500/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
14/09/2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2009
14/09/2010 Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
HĐND HUYỆN NGUYÊN BÌNH
14/09/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009
14/09/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
14/09/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2010
14/09/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
14/09/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết qủa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/09/2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010
14/09/2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/09/2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready