Các số công báo
Số 11 , năm 2010 ngày 15/07/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/07/2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc mở đợt tổng kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và phát động toàn dân tự giác giao nộp, tố giác các trường hợp tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/07/2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ- HĐND về việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở Sông Hiến I và Trường Trung học cơ sở Sông Hiến II thành Trường Trung học cơ sở Sông Hiến
14/07/2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
14/07/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện quỹ hỗ trợ phổ cập giáo dục từ năm 2010 đến năm 2012
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2010 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Hoà An khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 5/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
14/07/2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
14/07/2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Uyên năm 2009
HĐND HUYỆN THẠCH AN
14/07/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2010
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/07/2010 Nghị quyết số 05/2010/ NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009
14/07/2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn các giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN HÒA AN
14/07/2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Hoà An khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/07/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hoà An khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011
14/07/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2011
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready