Các số công báo
Số 10 , năm 2010 ngày 15/06/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
14/06/2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010
14/06/2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phòng, chống phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS hay bệnh tai xanh) trên địa bàn tỉnh
HĐND TỈNH CAO BẰNG
14/06/2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011
UBND TỈNH CAO BẰNG
14/06/2010 Quyết định số 737/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
14/06/2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 05/NQ- HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng Khoá XIX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
14/06/2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
14/06/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVII nhiệm kỳ 2004 - 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready