Các số công báo
Số 07+08 , năm 2010 ngày 16/02/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc và cúm gia cầm trên địa bàn
HĐND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/02/2010 Quyết định số 136/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15/02/2010 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2009 - 2010
15/02/2010 Quyết định số 132/2010/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung liên quan Quy định về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LẠC
15/02/2010 Nghị quyết số 42/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 45/2009/NQ-HĐND về việc giao Kế hoạch vốn và các danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010
HĐND HUYỆN HÀ QUẢNG
15/02/2010 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử (bổ sung) chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII nhiệm kỳ 2004- 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII nhiệm kỳ 2004- 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng khoá XVII nhiệm kỳ 2004- 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2010
HĐND HUYỆN HÒA AN
15/02/2010 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án Hỗ trợ cho nhóm hộ, tổ hợp tổ sản xuất hàng hóa tập trung trong nông nghiệp
HĐND HUYỆN PHỤC HÒA
15/02/2010 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phục Hòa giai đoạn 2011 - 2015
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
15/02/2010 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
HĐND HUYỆN TRÀ LĨNH
15/02/2010 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Lĩnh năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
15/02/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết qủa thôi giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
HĐND HUYỆN TRÙNG KHÁNH
15/02/2010 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất đai năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2010
15/02/2010 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển cây thuốc lá trên địa bàn huyện năm 2010 - 2011
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HĐND HUYỆN THÔNG NÔNG
15/02/2010 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông khoá XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready