Các số công báo
Số 05+06 , năm 2010 ngày 15/01/2010
Ngày ban hành Trang  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản
15/01/2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2010
UBND TỈNH CAO BẰNG
15/01/2010 Quyết định số 3197/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
15/01/2010 Quyết định số 3336/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
HĐND HUYỆN BẢO LÂM
15/01/2010 Nghị quyết số 54/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 56/2009/NQ-HĐND về việc Quyết định thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
HĐND HUYỆN HẠ LANG
15/01/2010 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn các danh mục đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 120/TTg-CP và Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2011 và định hướng đến năm 2015
HĐND HUYỆN QUẢNG UYÊN
15/01/2010 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn kế hoạch phân bổ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn vốn sự nghiệp giao thông nông thôn năm 2010
15/01/2010 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2010
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 
Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026) 3953.336 - (026) 3950.035 Fax: (026) 3852.866
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready